Daw Ysgogi’n Rhanbarthol i Dorfaen!

Cewch glywed gan gwmnïau llwyddiannus a sicrhaodd gyllid gan gyrff cyhoeddus, megis Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ddydd Mawrth yr 16eg o Ebrill yng Ngwesty Hamdden Parkway, Cwmbran. Amser: 07.30yb tan 09.30yb. Caiff brecwast llawn ei gynnwys.

Dyma drydydd digwyddiad brecwast Ysgogi’n Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn 10 mis, gyda’r digwyddiad lansio ym Margoed fis Gorffennaf diwethaf, ac ar ôl hynny ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Tachwedd. Yn awr, mae sioe deithiol Ysgogi’n Rhanbarthol yn symud i Gwmbran. Dowch i ymuno â ni am frecwast gwaith yn y Pembroke Suite godidog lle y gallwch glywed am ein cronfeydd gwerth miliynau lawer o bunnau a gynlluniwyd i roi hwb i arloesi ac i helpu gydag adeiladau.

Crëwyd Ysgogi’n Rhanbarthol yn unswydd bwrpasol ar gyfer perchnogion neu uwch-reolwyr busnesau bach a chanolig o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Ymunwch â ni, os gwelwch yn dda, i ddysgu drosoch eich hun gan y bobl sy’n rheoli’n cronfeydd arian a hefyd gan gyd-fusnesau bach a chanolig fu’n llwyddiannus yn eu cais yn flaenorol. Mae llawer o’r cwmnïau sy’n mynychu’n digwyddiadau yn mynd rhagddynt i wneud cais am ein rhaglenni cyllido.

Uchafbwyntiau digwyddiad Ysgogi’n Rhanbarthol mis Tachwedd 2023 ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Play Video

Mae Ysgogi’n Rhanbarthol yn gyfres o ddigwyddiadau a weithredir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd sy’n pwysleisio rolau arloesi a man gwaith fel ffactorau twf, sydd o ddiddordeb neilltuol i fusnesau bach a chanolig ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Gan weithio gyda’r timau datblygu economaidd yn y deg Awdurdod Lleol sy’n ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gallwn ddod ag arbenigwyr i’n rhaglenni cyllido a all eich cynghori ynglŷn â’r ffordd orau o wneud cais am y cronfeydd arian hyn.

Siaradwyr

Mae siaradwyr a gadarnhawyd yn cynnwys Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; Richard Selby MBE, Dirprwy Raglaw o Pro Steel Engineering; Phil Sampson o PwC; a George Richards o CBRE.

Ymunwch â ni yng Ngwesty Hamdden Parkway am frecwast gwaith proffidiol.

Mae gan y gwesty ddigonedd o le parcio ceir am ddim, hefyd. Bydd yna frecwast bys a bawd mawr a hael yn cael ei weini pan gyrhaeddwch. Mae gan y gwesty ddigonedd o le am ddim i barcio ceir, hefyd. Caiff yna fwffe brecwast mawr a hael ei weini wrth i bobl gyrraedd.