Datglöwch eich potensial a byddwch y gorau y gallwch fod.

Sut rydych yn llunio’ch busnes ar gyfer llwyddiant cynaliadwy? Sut rydych yn diogelu’ch busnes model ar gyfer y dyfodol, gan gyfarparu’ch menter yn well i fodloni’r heriau cyfredol? Sut rydych yn bachu ar y cyfleoedd niferus sydd o’n blaen yn y bedwaredd oes ddiwydiannol?

Credit: ICC Wales

Mae’r Gynhadledd Ysgogi yn bodoli i ateb y cwestiynau hynny – a mwy – gan eich helpu i fod y gorau y gallwch fod. Dyma’r un diwrnod yn y flwyddyn a grëwyd ar gyfer entrepreneuriaid ac uwch-reolwyr fel y chi.

Mae mynychu Ysgogi 2023 yn rhad ac am ddim i gynrychiolwyr busnesau bach a chanolig sy’n gymwys (uchafswm o dri chynrychiolydd i bob cwmni) gyda brecwast, cinio canol dydd, coffi a Derbyniad Diodydd Gyda’r Nos a ddarperir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a’n partneriaid. Mae yna dâl parcio ceir o £6.00 ar y safle o fewn y Gynhadledd Gynadledda Ryngwladol sy’n daladwy gan gynrychiolwyr a ddaw mewn car.

Beth i’w ddisgwyl gan Ysgogi 2023

Y cyfan mewn un diwrnod – eich diwrnod chi – a gynhelir yn amgylchoedd eithriadol o symbylol Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, ychydig oddi ar Gyffordd 24 yr M4.

Ein siaradwyr Ein siaradwyr a gadarnhawyd ar gyfer Ysgogi 2023

Vaughan Gething AS

Gweinidog yr Economi

Llywodraeth Cymru

David TC Davies, AS

Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Y Cynghorydd Jane Mudd

Arweinydd

Cyngor Dinas Casnewydd

Councillor Anthony Hunt

Y Cynghorydd Anthony Hunt

Arweinydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Councillor Huw Thomas

Y Cynghorydd Huw Thomas

Arweinydd

Cyngor Caerdydd

Rachel Ashworth

Deon

Ysgol Fusnes Caerdydd

Rhian Elston

Rhian Elston

Cyfarwyddwr Buddsoddi Cymru

Banc Datblygu Cymru

Yr Athro Simon J. Gibson, CBE, DL

Phrif Weithredwr Corfforaeth

Wesley Clover Wales

John Wilkinson

Cyfarwyddwr

Porth y Gorllewin

Stephen Kelly

Stephen Kelly

Prif Swyddog Gweithredu

Tech Nation

Eleri Gibbon

CYFARWYDDWR – Services Partners UK

Microsoft

Jan Griffiths

Arweinydd modurol a phodledwraig

The Automotive Leaders Podcast

Chris Meadows

Cyfarwyddwr

CSconnected

Yr Athro Sara Pepper OBE

Cyd-gyfarwyddwr Uned Economi Creadigol

PRIFYSGOL CAERDYDD

Phil Sampson

Arweinydd Cytundebau

PwC yng Nghymru

Dr William Williams

Y Dr Wil Williams

Prif Swyddog Gweithredu

Sefydliad Alacrity Foundation

Dr Yulia Cherdantseva

Y Dr Yulia Cherdantseva

CYFARWYDDWR CANOLFAN RAGORIAETH ACADEMAIDD MEWN ADDYSG SEIBERDDIOGELWCH

PRIFYSGOL CAERDYDD

Damon Rands

Damon Rands

Prif Swyddog Gweithredu

PureCyber Ltd.

Sarah Williams-Gardener

Sarah Williams-Gardener

Prif Swyddog Gweithredu

FinTech Cymru

Eamon Tuhami

Eamon Tuhami

Prif Swyddog Gweithredu

Hwyl Ventures

Jess Lancaster

Jess Lancashire

Sylfaenydd

From Another

Noel Mooney

Noel Mooney

Prif Swyddog Gweithredu

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Zara May

Zara May

Pennaeth Cymuned

GlobalWelsh

Giorgia Tomasello

Prif Swyddog Cynnyrch

Trovalo

Sharan Johnstone

Pennaeth Seiberddiogelwch

Prifysgol De Cymru

Nigel Griffiths

Nigel Griffiths

Prif Swyddog Gweithredu

Cyngor Busnes Rhanbarthol Prifddinas Caerdydd

Kellie Beirne

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhys Thomas

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Bargen Dinas Caerdydd

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Bargen Dinas Caerdydd

Mae Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yn enwog am ei chiniawau cain, a bydd holl gynrychiolwyr Ysgogi 2023 yn derbyn brecwast a chinio canol dydd hyfryd yn Rhan Arddangosfa Ysgogi. Gadewch inni wybod, os gwelwch yn dda, a oes gennych unrhyw ofynion dietegol pan ydych yn cofrestru ar gyfer Ysgogi 2023. Bydd yna hefyd Dderbyniad Diodydd Gyda’r Nos di-dâl o 17.30 (5.30yp) ymlaen a noddir gan Geldards.

DOIR AG YSGOGI ICHI GAN

Gan ganolbwyntio ar y nodau strategol sef Arloesi, Cysylltedd, Cynhwysedd a Chynaliadwyedd, daw Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) â’r deg Awdurdod Lleol yn Ne-ddwyrain Cymru ynghyd, gyda gweledigaeth i gyflawni uchelgais a thwf cynaliadwy cyfnod hir da ledled Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, a Thorfaen.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP