Cardiff Capital Region’s Business Conference

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Bargen Dinas Caerdydd

Nicola yw’r Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol, sy’n golygu ei bod yn gyfrifol am nodi cyfleoedd busnes newydd a chysylltiadau rhyngwladol. Mae’n goruchwylio cyflenwi sgiliau a chynorthwyo’r partneriaethau sydd gennym ledled rhwydwaith y fargen ddinesig gan sicrhau bod ‘cyfle’ wedi’i wreiddio ym mhob buddsoddiad a wneir. Gweithiodd Nicola ledled y Trydydd Sector a’r sector cyhoeddus, gan arwain ar dai, adfywio a datblygu economaidd, yn bennaf yn Ne-ddwyrain Cymru. A hithau ag angerdd dros ymgysylltu ar lefel llawr gwlad a thyfu’n cymunedau i fod yn ganolfannau hyfyw ffyniannus, mae Nicola yn gwirfoddoli i brosiectau lleol ledled ei thref gartref.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP